Organizacja studiów

Studia drugiego stopnia w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej PW trwają nominalnie 4 semestry, ale faktyczna długość studiów może ulec skróceniu, gdyż zależy ona od przygotowania kandydatów:

  • Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku automatyka i robotyka (posiadających tytuł inżyniera) studia magisterskie trwają zawsze 3 semestry. Pierwszy semestr studiów jest zaliczany na podstawie przedmiotów zrealizowanych w trakcie studiów inżynierskich (pierwszego stopnia).
  • Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych (np. elektronika, elektrotechnika, fizyka, informatyka) studia magisterskie również trwają 3 semestry, przy czym dziekan może wówczas wyznaczyć studentowi dodatkowe przedmioty uzupełniające, które są realizowane podczas pierwszego semestru zajęć. Podczas decyzji o wyznaczeniu przedmiotów dodatkowych uwzględnia się treści programowe zrealizowane w czasie studiów pierwszego stopnia (nazwy realizowanych przedmiotów nie są istotne, liczy się wyłącznie ich zawartość merytoryczna). Decyzja jest podejmowana indywidualnie, na podstawie przedstawionych dokumentów (suplement do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub wypis z indeksu) i po rozmowie z zainteresowanym.
  • Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków tematycznie odległych od automatyki i robotyki studia trwają 4 semestry. Pierwszy semestr jest wówczas semestrem wyrównawczym (uzupełniającym).

Liczba punktów ECTS wynosi 30 na semestr, czyli 90 ECTS dla studiów trzysemestralnych i 120 ECTS dla studiów czterosemestralnych.