Wymagane dokumenty

Osoby, które studia pierwszego stopnia ukończyły na innym wydziale Politechniki Warszawskiej lub innej uczelni niż Politechnika Warszawska składają dodatkowo:

  • życiorys,
  • świadectwo dojrzałości,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) z suplementem,
  • kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę Warszawską przy składaniu,
  • wypis z indeksu obrazujący przebieg odbytych studiów (tj. listę przedmiotów i ocen) w przypadku braku suplementu,
  • ewentualnie dodatkowe dokumenty i materiały (np. informacje dotyczące formalnych i nieformalnych kwalifikacji kandydata, doświadczeń w pracy zawodowej),
  • 4 fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (35x45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
  • kopertę z własnym adresem kandydata.