Warunki przyjęcia

Przyjęcia na studia magisterskie odbywają się co semestr. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i posiadają dyplom inżyniera lub licencjata. Procedurę klasyfikacyjną przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR). Kandydaci są przyjmowani na podstawie wyników studiów pierwszego stopnia.

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do zarejestrowania się w portalu rekrutacyjnym Politechniki Warszawskiej, wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni oraz złożenia dokumentów.

Więcej informacji na temat procedury kwalifikacyjnej można uzyskać na stronach: